0

Demyelinisatie hersenen

De visus is zelden 0 zoals bij een arteriële afsluiting, maar ook niet veel beter dan 0,1. Het oog is niet rood of pijnlijk, de oogdruk is normaal. De diagnose wordt gesteld op basis van het fundusbeeld dat karakteristiek is: gestuwde en gekronkelde venen met vele streepvormige bloedingen. De papilrand is verscholen achter de vele bloedingen en in de fundus kunnen verspreid zachte exsudaten bestaan als uiting van lokale ischemie. Variaties in fundusbeeld komen voor in de vorm van een stam- of taktrombose (afbeeldingen 3 en 4). Een trombose van een tak van. Centralis retinae kan een kwadrant of een helft van de retina omvatten (afbeelding 5). Wanneer de macula niet is aangedaan zal harde de visus goed blijven en is er alleen een gezichtsvelddefect. Cystoïd macula-oedeem is een late complicatie wanneer de trombose vlak bij de macula gelegen is en er lekkende collaterale vaten zijn gevormd (afbeelding 6). Fluorescentieangiogram waarop een taktrombose zichtbaar. De venetrombose wordt ook ingedeeld naar een niet-ischemische en een ischemische vorm. Het onderscheid kan soms met de oogspiegel, maar vaker met een fluorescentieangiogram worden gemaakt.

demyelinisatie hersenen

Badkledingdag sauna wellness Resort Zwaluwhoeve

Berucht is de combinatie van acute visusdaling, arteriële afsluiting en arteriitis temporalis, omdat het andere oog, het hart of de hersenen ook betrokken kunnen raken bij de arteriitis, met de dood als gevolg. Arteriitis temporalis kan worden herkend door gezwollen oliver arteriën langs de slaap (niet altijd aanwezig! een bloedbezinking van 80-100 mm, lichte koorts en hoofdpijn. De complicatie voor het oog is blijvende slechtziendheid. Uitwendig zal het oog er normaal blijven uit zien. Een afsluiting van een perifere tak van. Centralis retinae (afbeelding 2) zal veel minder klachten geven. De visus is vaak intact, het gezichtsveld vertoont een partieel defect. De behandeling is minder agressief, maar brandend het onderzoek moet wel net zo volledig zijn als bij een afsluiting van. Centralis retinae, of van een van de takken van deze vene, door een stolsel, uitwendige compressie of een thrombophlebitis. Compressie kan optreden door een glaucomateuze papilexcavatie waardoor de venen worden afgedrukt. De klachten treden op in enkele uren tot 1 à 2 dagen.

demyelinisatie hersenen

schemert rood door vanwege de eigen bloedvoorziening van de onderliggende choroidea. Dit staat bekend als de kersrode macula of cherry red spot. Bloeddrukmeting, en auscultatie van hals en hart zijn nodig om systemische vaatafwijkingen op te sporen. De resultaten van de behandeling zijn onbevredigend: herstel van de visus wordt zelden bereikt, zeker niet als de afsluiting langer dan 6-8 uur heeft bestaan. Een mogelijke behandeling binnen deze periode is het bewerkstelligen van acute oogdrukdaling teneinde de embolus de kans te geven door te schieten naar de periferie van het netvlies. Dit wordt bereikt door bulbusmassage, toedienen van acetazolamide intraveneus of intramusculair, of paracentese van de voorste oogkamer. Systemisch toedienen van vasodilatantia is omstreden. Het onderzoek naar een mogelijke systemische oorzaak is daarom zeer belangrijk om een recidief aan het andere oog of in de hersenen te voorkomen. Bij dit onderzoek komt vaak hypertensie of boezemfibrilleren aan het licht, hetgeen direct moet worden behandeld.

Multipele sclerose en verwante aandoeningen - merck manual

5 tips voor een strakkere huid - gezonder leven

Beweeglijke zwarte vlokken tegen een rode achtergrond passen bij een beginnende glasvochtbloeding of gerechten bij een uveitis posterior. Hoe ziet de fundus er uit? De fundusbeelden zijn per aandoening vrij karakteristiek en zullen achtereenvolgens worden beschreven. De verschillen in fundusbeeld zijn dermate groot dat ook de zeldzame spiegelaar onderscheid moet kunnen maken. De afsluiting ontstaat door obstructie van. Centralis retinae, of van een tak van deze arterie, door arteriosclerose, een embolus, spasme of arteriitis. De klachten treden acuut op, maar worden soms voorafgegaan door een tijdelijke visusdaling of amaurosis fugax. Soms wordt de visusdaling opgemerkt bij het wakker worden, waarbij het onduidelijk is wanneer osco de afsluiting 's nachts is ontstaan. De visusdaling is aanzienlijk. Bij onderzoek vindt men geen pijn, roodheid of een verhoogde oogdruk.

Een afferent pupildefect past bij een neuritis retrobulbaris. Hoe is het gezichtsveld? Een temporale ablatio retinae zal met de confrontatiemethode een nasaal gezichtsvelduitval tot gevolg j een arteriële afsluiting is het gezichtsveld niet te bepalen omdat de vingers van de hand niet kunnen worden waargenomen. Met het ruitjespatroon van Amsler kan een centraal scotoom worden aangegegeven, zoals bij een neuritis retrobulbaris. Hoe is de oogdruk? De palpoitoire oogdrukmeting is toereikend omdat van alle oorzaken van acute slechtziendheid alleen het acuut glaucoom een sterk verhoogde oogdruk geeft: het aangedane oog voelt knikkerhard aan in vergelijking met het goede oog. Pupilverwijding is dan gecontraïndiceerd. Hoe is de fundusreflex? Deze vraag kan worden beantwoord door de oogspiegel. 30 cm voor de, liefst verwijde pupil te houden om vast te stellen of er een normale rode reflex optreedt. Een zwarte reflex is karakteristiek voor een glasvochtbloeding.

Alle hoelahoep hoepels online

Als de visus minder is dan 0,1 vraagt men de patiënt vingers te tellen op 1 meter afstand (visus 1/60 of handbewegingen waar te nemen op 1 meter (visus 1/300). De situatie is dan echt verontrustend. Ook moet men altijd de visus van het andere oog bepalen is het andere oog een sapkuur lui oog, dan wordt de situatie alarmerend! Buiten de spreekkamer kan ook een indruk van de visus worden verkregen door de patiënt normale krantendruk te laten lezen met behulp van zijn leesbril: wanneer dit nog mogelijk is zal de visus ten minste 0,5 bedragen. Patiënten die klagen over hun gezichtsvermogen moeten worden aangemoedigd de ogen afwisselend af te dekken en te vergelijken hoe het met de visus. Hoe ziet het uitwendige oog er uit? Acuut slecht zien in combinatie met een rood en pijnlijk oog is verdacht voor een acuut glaucoom of iritis. Een normaal uitwendig oog komt voor bij een glasvochtbloeding, en bij netvlies- en oogzenuwafwijkingen. Hoe zijn de pupilreacties? Een middelwijde pupil die niet reageert op licht, hoort bij een acuut glaucoom. Een afwezige, of zeer vertraagde directe pupilreactie ziet men bij arteriële en veneuze afsluitingen. demyelinisatie hersenen

Ik keek afwisselend met mijn rechter en linker oog en bemerkte zonder een zwart gat voor het linker oog. Een netvliesloslating en een glasvochtbloeding kunnen ook medicijnen zeer plotseling optreden. Een aanloopperiode van enkele uren tot dagen komt voor bij een veneuze afsluiting, neuritis retrobulbaris, netvliesloslating en acuut glaucoom. Zijn er predisponerende factoren? Sterke verziendheid, te herkennen aan dikke vergrotende brillenglazen, gaat gepaard met een korte oog as en leidt dikwijls tot acuut glaucoom. Sterke bijziendheid, te herkennen aan dikke verkleinende brillenglazen of aan bolle ogen met contactlenzen, leidt eerder tot een netvliesloslating. Hypertensie en arteriosclerose vormen een verhoogd risico voor een arteriële of veneuze afsluiting van het netvlies. Diabetes gaat vaak gepaard met een glasvochtbloeding. Multipele sclerose begint nogal eens met een neuritis retrobulbaris. Wat is de visus? De bovenste letters van de letterkaart in de spreekkamer worden alleen gezien bijeen visus van 0,1.

Acute visusdaling - lichtenliefde

Rood grijs/rood rood/grijs rood rood rood zwart papilaspect? Niet te beoordelen normaal normaal wazig (oedeem) wazig (oedeem) normaal niet te beoordelen retinabeeld? Niet te beoordelen geplooid grijswit bleek, kersrode macula streperige bloedingen arteriën nauw, venen gestuwd normaal niet te beoordelen spoed? Direct 1 dag direct 1 dag 1 dag 1 week 1 dag. Stilma, alarmsymptomen in de oogheelkunde. Ned Tijdschr Geneeskd 1987;131:2250. Wat is de leeftijd van de patiënt? Neuritis retrobulbaris komt voor bij 20-40-jarigen, acuut glaucoom bij personen van 50 jaar en ouder. Netvliesloslating vertoont een grote spreiding in alle leeftijdscategorieën. Hoe is de visusdaling begonnen? Een arteriële afsluiting geeft een peracute visusdaling in de trant van: dokter, ik keek naar de televisie en tijdens het journaal, om kwart over acht, dacht ik dat het toestel stuk ging.

demyelinisatie hersenen

De snelste weg naar een goede diagnose is het beantwoorden van tien vragen in een vaste volgorde. Tabel 1 geeft een samenvatting van de meest voorkomende ziektebeelden. Vragen bij acute slechtziendheid waarvan beantwoording kan leiden hardloop tot snelle diagnostiek inzamelen en tijdige behandeling van de patiënt. Vragen symptomen en kenmerken van spoedeisende oogafwijkingen acuut glaucoom ablatio retinae arteriële afsluiting veneuze afsluiting papillitis neuritis retrobulbaris glasvochtbloeding leeftijd? Uren uren/dagen peracuut dagen dagen uren/dagen peracuut begin predispositie? Hypermetropie myopie afakie kunstlens arteriosclerose embolie hypertensie hyperviscositeit arteriitis temporalis multipele sclerose diabetes ablatio visus? 1/60 1/300-1,0 0-1/300 1/60 1/60 1/60 1/60 uitwendig aspect? Rood normaal normaal normaal normaal normaal normaal pupilreacties? Pijn lichtstijf intact afwezig vertraagd Marcus Gunn- fenomeen Marcus Gunn-fenomeen aanwezig gezichtsveld? Niet te bepalen partiële uitval niet te bepalen afwijkend partieel defect centraal scotoom niet te bepalen oogdruk? Knikkerhard normaal normaal normaal normaal normaal normaal fundusreflex?

Wat is multipele sclerose?

Stilma, bijblijven, 20 (2004. Definitie, klachten, diagnose, arteriële afsluiting, veneuze afsluiting, glasvochtbloeding. Netvliesloslating, neuritis, overige, literatuur, definitie, acute visusdaling is een vermindering van de centrale gezichtsscherpte tot 0,1 of minder, die door de patiënt in enkele uren of dagen wordt opgemerkt. Soms bemerkt de patiënt de visusdaling pas als hij toevallig met én oog moet kijken, als hij bijvoorbeeld in een oog wrijft. De klacht acute visusdaling komt weliswaar betrekkelijk weinig voor, maar een tijdige herkenning kan blindheid voorkomen. Klachten, duidelijke daling van de centrale gezichtsscherpte staat bij alle ziektebeelden voorop. Sommige ziekten beginnen met een uitval van het gezichtsveld, bijvoorbeeld van bovenaf, zodat de patiënt het gevoel heeft dat er een gordijn wordt neergelaten. Bij een glasvochtbloeding en een netvliesloslating kunnen zwarte vlokken aan de visusdaling voorafgaan. Het optreden van lichtflitsen is zeer verdacht voor een netvliesscheur. Acute visusdaling met hevige pijn is bekend bij een aanval van acuut glaucoom. Lichte pijn achter het oog toenemend bij oogbewegingen komt voor bij neuritis retrobulbaris. In schrijven alle gevallen is de patiënt erg nerveus en ongerust over zijn gezichtsvermogen in de toekomst.

Demyelinisatie hersenen
Rated 4/5 based on 631 reviews
SHARE

demyelinisatie hersenen Wuruvex, Sat, May, 05, 2018

Deze omhulsels zijn wit uiterlijk en vormt de component "witte stof" van de hersenen, in tegenstelling tot de grijsbruin organen cellen, bloedvaten en andere cellulaire componenten die de "grijze" component van de hersenen. Myeline bestaat voornamelijk uit water, lipiden en eiwitten. Myelination komt zeer snel tijdens de vroege kinderjaren voordat vertragen een beetje en ten slotte de arrestatie tijdens olescence.

demyelinisatie hersenen Refumusy, Sat, May, 05, 2018

Myelination echter vergroot de snelheid van transductie. Het komt niet over de gehele lengte van het neuron, maar laat plaats va kleine gaten genaamd "knopen van Ranvier." Signalen plaats va reizen met hoge snelheid langs een axon niet geïsoleerd, zijn plaats va staat om "springen" van knooppunt naar knooppunt in een proces. Het proces van myelinisatie waarmee vormt de myelineschede, begint vroeg in foetale ontwikkeling en gaat vele jaren, typisch in olescence. Gewoonlijk myelinisatie beïnvloedt de neuronen gehele lichaam dan in de hersenen tijdens foetale ontwikkeling. Met olescence echter de myeline schedes bestaan op axonen meeste neuronen in het lichaam, inclusief die in de hersenen.

demyelinisatie hersenen Ycadilyg, Sat, May, 05, 2018

Myelinisatie is het proces waarbij een elektrisch isolerende laag bekend als een myelineschede ontwikkelt zich op neuronen, de zenuwcellen die prikkels elektrische signalen door het lichaam. Vooral myelinisatie vormen een laag boven de myeline axon, de lange vezelachtige gedeelte van een neuron waarlangs de elektrische signalen worden doorgegeven. De myelineschede verhoogt de snelheid waarmee reizen elektrische impulsen door het hele lichaam. Veel processen die worden geïnitieerd, onderhouden, of beëindigd door zenuwsignalen snel voortgeplant kon niet snel genoeg gebeuren, zonder dat de myelineschede. Signaaltransductie langs de neuronen zonder myeline neiging nogal traag, omdat de signalen gedwongen is om onder een constante snelheid langs de axonen niet geïsoleerd.

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: